ဗျည်းနှင့်သရများ

ဗျည်းနှင့်သရများ

1.1 Pinyin : a,o,e

No.Pinyinအဓိပ္ပါယ်အသံထွက်
1.babaဖေဖေ
2.mamaမေမေ
3.taသူ
4.paကြောက်သည်
5.daရိုက်သည်

Test your Pinyin

dao

ရောက်သည်