တရုတ်ဘာသာတန်းခွဲ

အချိန်စယားများ

Timetable for May Intake

Online Class Timetable : Batch 40

CodeLevelTypesDaysTimeDateSessionTotal hoursDiscountTeacherMax.
XB40PBPRSBasic Pinyin (Premium)4 SkillsMon,Wed,Fri8:30-10:00PM27.5.20241522.5 hrsChen Laoshi12 seats
XB40BPMJBasic Pinyin4 SkillsSat and Sun6:00-7:30PM1.6.20241522.5 hrs10% off Before 10 MayMengjia Laoshi25 seats
XB40S1MJHSK 14 SkillsTue,Thu,Fri8:30-10:00PM31.5.20241522.5 hrs10% off Before 10 MayMengjia Laoshi25 seats
XB40S2ZLHSK 2 4 SkillsTue,Thu,Sat8:00-9:30PM28.5.20241522.5 hrs10% off Before 10 MayLiu Laoshi25 seats
XB40S3LWHSK 34 SkillsTue,Thu,Sat7:30-9:00PM28.5.20242030 hrs10% off Before 10 MayLi Wei Laoshi25 seats
XB40S4ALQHSK 4A4 SkillsTue,Thu,Sat8:00-9:30PM23.5.20242030 hrs10% off Before 10 MayLin Qin Laoshi25 seats
XB40S5AMLHSK 5A4 SkillsTue,Thu,Sat8:00-9:30PM30.5.20241836 hrs10% off Before 10 MayGao Laoshi25 seats
ကျောင်းသားဟောင်း +5 % off (Before 10th May, 2024)
သင်တန်းကြေးအပြည့်အစုံအတွက် Messenger မှတဆင့် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

⚠️ Online classs ၏ သင်တန်းကြေးတွင် Textbook Fee မပါဝင်ပါ။ Textbook များကို သင်တန်းတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

PDF file များကို အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါသည်။

Premium In Center Class Timetable : Batch 19

CodeLevelTypesDaysTimeDateTeacherSessionTotal hoursDiscount
B019BMMBasic Level4 SkillsMon,Wed,Fri8:15-10:00 AM29.5.2024Mingming Laoshi2035hrs10% off before 15 May
B019HSK1MMHSK 14 SkillsSunday Only01:00-04:30 PM26.5.2024Mingming Laoshi2035hrs10% off before 15 May
B018HSK2SSHSK 24 SkillsTue and Thu10:15-12:00 AM7.5.2024Shengsheng Laoshi2035hrs
B018HSK3SSHSK 34 SkillsMon,Wed,Fri01:00-03:00 PM6.5.2024Shengsheng Laoshi2244hrs
B019GCSLYGeneral Chinese SpeakingSpeakingTue,Thu,Sat10:00-12:00 AM21.5.2024Lin Yi Laoshi2040hrs10% off before 15 May
သင်တန်းအပ်လိုပါက Chinese O’clock Official Facebook Page တွင်သာ အပ်နှံပါရန်။